ขนาดอักษร:
ภาษา:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

นางสาวจันทนี ยุติบรรพ์

พัฒนาการจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

08/09/2560 11.15

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

8 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

14/09/2017 07.06 น.

สนง.พัฒนาชุมชน อ.เมืองภูเก็ต สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

14 กันยายน 2560 สนง.พัฒนาชุมชน อ.เมืองภูเก็ต  สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

14/09/2017 06.52 น.

สนง.พัฒนาชุมชน อ.เมืองภูเก็ต ดำเนินการโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) โดย นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และ นางเพ็ญศรี โพธิ์เงิน พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต มอบป้ายให้ชุมชนในเขตเทศบาลนคร จำนวน 22 ชุมชน เพื่อให้ชุมชนประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม โครงการ (Way of life)  

12/09/2017 09.17 น.

ผู้นำสัมมาชีพเข้ารับการประเมินและรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2560

12 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต ได้คัดเลือกผู้นำสัมมาชีพเข้ารับการประเมินและรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2560 เข้ารับการประเมินระดับจังหวัด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมีผู้ที่ผ่านเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น จำนวน 8 ราย  

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ดูทั้งหมด
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศ เรื่อง นโยบายสร้างความโปร่งใสของสำนักงาน
ประกาศ เรื่อง นโยบายสร้างความโปร่งใสของสำนักงาน
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

กฎระเบียบข้อบังคับ

ดูทั้งหมด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัด หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัด หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

เอกสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ดูทั้งหมด
ทะเบียนรายชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดภูเก็ต
ทะเบียนรายชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดภูเก็ต

เอกสารอื่นๆ

ดูทั้งหมด
ทะเบียนรายชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดภูเก็ต
ทะเบียนรายชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดภูเก็ต

ลิ้งค์หน่วยงาน