นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐประจำจังหวัดภูเก็ต (คสป.จ.ภก) ครั้งที่ 2/2561

ภูเก็ต 4 ธันวาคม 2561
เวลา 09.30 น.
นายกิติพล เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐประจำจังหวัดภูเก็ต (คสป.จ.ภก) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมเข้าร่วม
(*) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดภูเก็ตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป้าหมายใน 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย ด้านเกษตร จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กุ้งมังกร นมแพะ สับปะรดภูเก็ต ด้านแปรรูปคือ ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกและด้านท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งผลดำเนินงานในด้านของสับปะรดภูเก็ตที่มีการพัฒนาแปลงพันธุ์ / แปลงเรียนรู้ เป้าหมายจำนวน 10 แปลง ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ส่วนด้านอื่น ๆ ก็ได้มีการดำเนินการพัฒนาตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ในทุก ๆ ด้าน
(*) นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำแผนงานในปี 2562 เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวชุมชนให้มีการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า ชั้น 1

(Visited 1 times, 1 visits today)