โครงการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

@ ภูเก็ต 7 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30 น.

นายกิติพล เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
กล่าวรายงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เป็นประธาน
* โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
ได้บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดภูเก็ต และมีการจัดเวทีเสวนาเสวนา “การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ” โดยมี ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้านจากจังหวัดพังงาและกระบี่ และจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดปัจจุบัน รวมถึงแบ่งกลุ่มทบทวนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน/ ปัญหาและอุปสรรค/ การจัดทำแผนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ผ่านมา และหาแนวทางขับเคลื่อนในอนาคต
ในโอกาสนี้ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
* นายภัคพงศ์ กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์ให้การขจัดปัญหายาเสพติด บนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชนแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติ และช่วยเหลือผู้คนทุกอยากอยู่ด้วยโอกาส
* ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ขอให้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้น้อมนำแนวทางดังกล่าว มาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ ชุมชนของท่าน ด้วยการสร้างพลังชุมชนโดยระดมสรรพกำลังของบุคคล กลุ่มองค์กร และเครือข่ายภาคประชาชน ให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นหมู่บ้าน/ ชุมชนคุณธรรมอย่างแท้จริง จนกล่าวได้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” คือกองทุน ที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ขาดโอกาส นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงามต่อไป

ณ โรงแรมบูกิตตา โฮเทล แอนด์ สปา อำเภอเมืองภูเก็ต

(Visited 1 times, 1 visits today)