การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@ภูเก็ต
🔅การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”🔅
27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 -16.30 น. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
🔸นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุม ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีโอทางไกล (Video Conference) โดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วม
🔸ในการนี้ นางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการฯ และนางสาวพูนศรี เถาธรรมสถิตย์ พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดีโอทางไกล (Video Conference)
🔺ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CD Phuket
(Visited 1 times, 1 visits today)