ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563

@ภูเก็ต
🌷การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563🌷
24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายไชยชนะ สุทธิวรชัย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
โดยมีนางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
🌸ในการนี้นางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้
– การตรวจติดตามโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชประจำครัวเรือน
– การติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
– การตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
– การตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้เสียของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในทุกจังหวัด
#Change for Good
#We♥️CD Phuket
(Visited 1 times, 1 visits today)