ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1

@ภูเก็ต
🌻ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1 🌻
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
🌺ในการนี้ นางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางเครือวัลย์ เชียห้วน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม
#Change for Good
#We♥️CD Phuket
(Visited 1 times, 1 visits today)