ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก) ครั้งที่ 2 / 2564

@ภูเก็ต
🌷ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก) ครั้งที่ 2 / 2564🌷
25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ
🌺ในการนี้ นางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางเครือวัลย์ เชียห้วน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม
#Change for Good
#We♥️CD Phuket
(Visited 1 times, 1 visits today)