🌺ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการศูนย์จัดการดำเนินงานการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 🌺

@ภูเก็ต
🌺ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการศูนย์จัดการดำเนินงานการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 🌺
28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธานฯ
🌻โดยมี นางมุกดา หลิมนุกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
นายประทีป รัศมีเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางเครือวัลย์ เชียห้วน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมเข้าร่วมรับฟังผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We♥️CD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)