ข่าวประชาสัมพันธ์

(@)ภูเก็ต 📢 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดภูเก็ต และประธาน OTOP Trader จังหวัดภูเก็ต

(@)ภูเก็ต 📢 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดภูเก็ต และประธาน OTOP Trader จังหวัดภูเก็ต

(@)ภูเก็ต
📢 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดภูเก็ต และประธาน OTOP Trader จังหวัดภูเก็ต
🎬👉วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดภูเก็ต และประธาน OTOP Trader จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางธนาพร ไฝพรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางจุฑาทิพย์ รองพล ประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดภูเก็ต นางชมพูนุช บุญโสภาพ ประธาน OTOP Trader จังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมพิจารณาขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดภูเก็ต ตามประเด็นดังนี้
1. เตรียมความพร้อมในการจัดมหกรรม OTOP ภูเก็ตร่วมกับงาน “หรอยริมเล”
2. เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Road Show OTOP โดยใช้งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ
3. การวางกรอบแนวทางในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ KBO
4. การกำหนดแนวทางในการพิจารณาจัดเรียงลำดับผู้ประกอบการ OTOP ในการออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานต่างๆ ประจำปี 2564

🔺 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

#Change for Good
# We ❤️ CD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)