ข่าวประชาสัมพันธ์

(@)ภูเก็ต รับการติดตามและตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

(@)ภูเก็ต รับการติดตามและตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

(@)ภูเก็ต รับการติดตามและตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

🎬👉    วันที่  16  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรม OHO PHUKET ตำบลฉลอง อำเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  นางสาวฉัตรประอร  นิยม  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ 6 ประเด็นการตรวจราชการ โดยมีนางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการผู้รับผิดชอบประเด็นตรวจราชการ ร่วมประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ) โครงการ การพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

2. การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร” กับโครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”

3. การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

4. การดำเนินงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การมอบและผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ทั้งนี้ นางสาวฉัตรประอร  นิยม  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อแนะนำในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นการตรวจราชการดังกล่าวให้เป็นตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และในเวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการพื้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชช.) “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนนายสัญญา หิรัญวดี (HLM) บ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสัญญา หิรัญวดี และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อธิบายกิจกรรมที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมดำเนินงาน แบ่งปันความรู้และประโยชน์ ระหว่างครัวเรือนฯ กับนักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1.1 การขยายพันธุ์ไม้ในพื้นที่สวนเพื่อสวนหนึ่งเตรียมไว้ปลูกในพื้นที่การพัฒนาฯ อีกส่วนหนึ่งก็มีการแบ่งปันให้กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โดยมีพันธุ์ไม้ที่ได้ดำเนินการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งในพื้นที่ ได้แก่ มะนาว และผักเหลียง

1.2 การเพาะก้อนเห็ดนางฟ้า โดยปัจจุบัน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สามารถดำเนินการตั้งแต่กระบวนการ ผสม อัด นึ่ง ก้อนเห็ด เขี่ยเชื้อ ตลอดจนสามารถเปิดดอกเห็ดได้อย่างชำนาญ และสามารถผลิตก้อนเห็ดที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายได้แล้ว

1.3 การเพาะเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์

1.4 การทำปุ๋ยหมักคุณภาพดีจากก้อนเห็ด

2. การนำลายผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปเป็นต้นแบบในการผลิตผ้าบาติก ณ ร้านชัยบาติก หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีอาจารย์ชัย ชัยบาติก (นายสิริชัย จันทร์ส่องแสง) อธิบายขั้นตอนและสาธิตการผลิตผ้าบาติกให้ชมเป็นตัวอย่าง จากการสอบถามอาจารย์ชัย ชัยบาติก ถึงยอดการจำหน่ายผ้าบาติกลาย “ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทราบว่ามีการจำหน่ายแล้ว กว่า 500 ผืน ยอดการสั่งจอง 500 ผืน โดยจำหน่ายราคา ผืนละ 500 บาท นอกจากนี้มีผู้ที่สนใจจากหลายจังหวัดติดต่อมาเพื่อให้ออกแบบสีสันเพิ่มเติม โดยปัจจุบันทางอาจารย์ชัย ชัยบาติก กล่าวว่าเมื่อมียอดสั่งจองผ้ามากขึ้นทำให้สามารถนำผ้าที่ลงลายเทียนเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งให้กลุ่มสมาชิกที่มีทักษะการลงสีผ้าบาติก รับผ้าไปลงสี เป็นการกระจายงาน สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก และชุมชนได้อย่างแท้จริง

 

#Change for Good

# We ❤️ CD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)