ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

@พช.ภูเก็ต

📆 วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

🎗 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบนโยบายในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด (รอบการประเมินที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

🎀 ในการนี้ นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประทีป รัศมีเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอนัญญา หลังสตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางกรุณา คงด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ

📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

#Change for Good
#We❤CDD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)