ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์ – สุข” (Together We Share) ครั้งที่ 5

กิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์ – สุข” (Together We Share) ครั้งที่ 5

@พช.ภูเก็ต

📆 วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

🎗 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์ – สุข” ครั้งที่ 5 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

✨ ซึ่งกิจกรรมฯในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์ – สุข” (Together We Share) ครั้งที่ 5 โดยนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และนายวัฒนา ทองนาค สถิติจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ

🌸 ในการนี้ นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นายประทีป รัศมีเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอนัญญา หลังสตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางกรุณา คงด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

✨ กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รูปแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล ยกชั้น (กินห่อ) ร่วมกัน เสริมสร้างสมานฉันท์ รวมไปถึงให้เกิดภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมของส่วนราชการอย่างเป็นรูปธรรม

📌 ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

#ChangeforGood
#WeLoveCDDPhuket
#คนตงห่อยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข

(Visited 1 times, 1 visits today)