ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

@พช.ภูเก็ต

📆 วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.

🌸 นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นายประทีป รัศมีเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มที่ 4 รุ่นที่ 2 จังหวัดที่เลือกตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปี 2564 และ ปี 2565 จำนวน 19 จังหวัด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อให้จังหวัดที่เลือกตัวชี้วัด “การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)” ปีงบประมาณ 2565 ได้ทราบถึงขั้นตอน กระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ และการใช้ข้อมูลบัญชีภาครัฐ

✨ โดยนายทรงพล ใหม่สาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

#Change for Good
#We❤CDD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)