ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

พช.ภูเก็ต

📆 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ รวมถึงประสานงานและใช้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณแก่หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
– ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
– ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565
– ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /สำนัก /กอง /ศูนย์ศึกษาฯ
– ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2564

ในการนี้ นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางกรุณา คงด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุม

📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

#Change for Good
#We❤CDD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)