ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตฯ

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตฯ

พช.ภูเก็ต

📆 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางกรุณา คงด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนางสาวนรลักษณ์ คำแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กรในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในการบังคับใช้กฎหมายและรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฎหมาย โดยมีกิจกรรมการอภิปรายเรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการส่งเสริมป้องกันและปราบปรามการทุจริต

📌 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

#Change for Good
#We❤CDD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)