ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรี ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2565

โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรี ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2565

@พช.ภูเก็ต

โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรี ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2565

📆 วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพบปะกลุ่มองค์กรสตรีตำบลศรีสุนทร คณะกรรมการและสมาชิกชมรมสตรีศรีสุนทรพัฒนา จำนวน 60 คน ที่เข้ารับการอบรมโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรี ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2565 โดยนายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรี ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2565 ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา และส่งเสริมบทบาทสตรี โดยมุ่งหวังให้สตรีได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถนำเอาศักยภาพที่ตนมีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมกันทบทวนวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งวางแผนและกำหนดแนวทางการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และมีการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน

ในการนี้นางธนพร ไฝพรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ขององค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล

📌 ณ โรงแรมพราวภูเก็ต ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

#Change for Good
#We❤️CD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)