ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9/2565

ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9/2565

@พช.ภูเก็ต

 

ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9/2565

 

📆 วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

 

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) มีประเด็นในการประชุม ดังนี้

– ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)

– ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงมหาดไทย ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565

– หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี

– ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนัก/กอง/ศูนย์ศึกษาฯ

– ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2564

– ติดตามผลการใช้จ่ายงบกลาง การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ในการนี้นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางกรุณา คงด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมฯ

 

📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่

 

#Change for Good

#We❤CDD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)