ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 6

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 6

@พช.ภูเก็ต

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 6

📆 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2565

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 6 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี 2565 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในการนี้นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมฯ

📌 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

#Change for Good

#We❤CDD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)