กิจกรรมพัฒนาชุมชน

@พช.ภูเก็ต ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

@พช.ภูเก็ต ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

@พช.ภูเก็ต
ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

📆 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.

นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางกรุณา คงด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานฯ
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินงานโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้นได้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีประเด็น ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
4) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5) ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเบื้องต้น
📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

#Change for Good
#We❤️CDD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)