กิจกรรมพัฒนาชุมชน

@พช.ภูเก็ต การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต (ศจพ.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 1/2566

@พช.ภูเก็ต การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต (ศจพ.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 1/2566

@พช.ภูเก็ต

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต (ศจพ.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 1/2566

📆 วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต (ศจพ.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเลขานุการของ ศจพ.ได้นำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมในประเด็น ดังนี้

-แนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระยะที่ 2 ดังนี้

  1. กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 ของจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 2,671 ครัวเรือน
  2. กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 (ระยะที่ 2) ประกอบด้วย 1) ครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากระบบ ThaiQM ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ จังหวัดภูเก็ตมีครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 16,774 ครัวเรือน ได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้ว 2) กลุ่มเปราะบาง 3) ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ

– สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

– แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เมนูแก้จน)

– การใช้ข้อมูล ThaiQM เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนฯ ที่มีประสิทธิภาพ

 

📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

#Change for Good

#We❤️CDD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)