ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช.ภูเก็ต   ร่วมประชุมการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

@พช.ภูเก็ต   ร่วมประชุมการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

@พช.ภูเก็ต

ร่วมประชุมการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 

📆 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

 

นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรงงมหาดไทยและคณะ ได้ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้

1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนายั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

3.การกำกับ ดูแล ติดตามช่วยเหลือครอบครัวและนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

4.การดำเนินงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.การจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

6.การดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ “ส้วมสะอาด และการบริหารจัดการขยะเปียกของสำนักงานที่ดิน”

7.การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน

8.การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ในการนี้ นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสายใจสิริ เพชรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม โดยนำเสนอการตรวจราชการในประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2

 

📌 ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

 

#Change for Good

#We❤️CD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)