ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก.) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต