ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์กรความรู้ (Knowledge Based OTOP KBO) กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์กรความรู้ (Knowledge Based OTOP KBO) กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564