ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดงานมหกรรม OTOP Phuket ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดงานมหกรรม OTOP Phuket ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 จ้างเหมาบริการค้นหาอัตลักษณ์/ออกแบบ และจัดทำเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 จ้างเหมาบริการค้นหาอัตลักษณ์/ออกแบบ และจัดทำเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี