บริการของเรา

คุณภาพชีวิตคนภูเก็ต ปี 2560

คุณภาพชีวิตคนภูเก็ต ปี 2560

รายงานคุณภาพชีวิตคนภูเก็ต-ขึ้นเว็บ

รายงานคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ต  จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2560  เป็นเอกสารที่นำเสนอผลการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕60 ซึ่งจะทำให้ทราบคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทและเมือง ทั้งในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน  ตำบล  อำเภอและภาพ รวมจังหวัด  โดยมีเครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ.  จำนวน ๕ หมวด ๓1 ตัวชี้วัด  โดยตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายคือปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข  ของประชาชน  ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

(Visited 1 times, 1 visits today)